Válka, která zrodila Československo
Zpět

Válka, která zrodila Československo

24. 10. 2018 - 1. 6. 2019
Hlavní sál Vodní tvrze Jeseník

Výstavní projekt Válka, která zrodila Československo. Vznik republiky očima německé menšiny na Jesenicku vychází z oslav stoletého výročí vzniku Československé republiky, jež vznikla v důsledku událostí bezprostředně spjatých s první světovou válkou. Region Jesenicka, na jehož území provádí Vlastivědné muzeum Jesenicka vědecký výzkum a sbírkotvornou činnost, však v souvislosti s tehdejší drtivou převahou německého obyvatelstva reagoval – na rozdíl od etnicky českých oblastí – na válku a především na vznik republiky odlišným způsobem. S cílem akcentovat regionální odlišnosti a přiblížit válku a její důsledky v podobě začlenění do nového státního útvaru v očích místních obyvatel přichází Vlastivědné muzeum Jesenicka s konceptem výstavy, jež na pozadí velkých dějin představí osudy zdejších rodáků na válečném poli, a to především A. M. Schosse, rodáka z Bílé Vody, jenž sloužil u rakouského dělostřelectva, prošel východní i italskou frontou a zanechal po sobě rozsáhlou sbírku unikátního fotografického materiálu a tištěné vzpomínky reflektující jednak události z let 1914-1918, jednak pak i odlišné aspekty života v poválečném období. Výstava si klade za cíl poukázat na odlišný přístup rozmanitých skupin obyvatel tehdejšího jesenického regionu ke vzniku ČSR a rozdílnou kolektivní paměť spjatou s událostmi předcházejícími říjen 1918, kterou lze dodnes spatřit například i na dochovaných památnících v okolí.

číst více...